Конфиденциальность

Skansen samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du besöker eller genomför ett köp på någon av våra webbplatser alternativt kontaktar Skansen via e-post eller sociala medier. Skansen värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd. Denna personuppgiftspolicy förklarar varför samt hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. För oss är det viktigt att de personuppgifter du som kund och läsare anförtror oss hanteras på ett varsamt, ansvarsfullt, transparent och lagligt sätt.

Vem ansvarar för de uppgifter vi samlar in?

Stiftelsen Skansen är personuppgiftsansvarig för Skansens behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, e-postadress, telefonnummer och personnummer. Bilder och ljudupptagningar är också personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Varifrån kommer dina personuppgifter?

Den främsta källan till personuppgifter om dig är du själv, exempelvis uppgifter du lämnar när du handlar i våra webshoppar, gör en bokning, kontaktar oss via e-post, tar emot/svarar på ett e-postutskick, anmäler dig till en föreläsning samt när du skänker eller säljer ett föremål som skall ingå i Skansens museisamlingar.

Personuppgifter skapas också som ett resultat av att du läser information på vår webbplats, använder tjänster och kommunicerar med oss. Vi kan exempelvis spara besöks-, trafikdata och annan kommunikationsdata. Exempel på sådana personuppgifter är, din IP-adress. Dessa uppgifter samlas in via så kallade cookies och används för att lära känna dig så att vi kan rikta relevant information till dig. För att kunna göra detta behöver vi ett samtycke från dig. Det ger du genom att acceptera cookies när du besöker vår hemsida.

Exempel på personuppgifter som vi samlar in om dig om vi behöver dem.

 • För- och efternamn
 • Födelsedatum, kön, medborgarskap, yrke/sysselsättning/utbildning, födelseort (museisamlingen)
 • Personnummer (endast vid inköp av årskort)
 • Adresskontroll mot SPAR.
 • Kontaktuppgifter (adress, e-post och telefonnummer).
 • Köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts).
 • Ev. anteckningar du själv väljer att lämna.
 • Leveransinformation (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen).
 • Korrespondens gällande reklamation eller retur.
 • Mottagande av bokningar, om- och avbokningar.
 • Utskick av bokningsbekräftelser.
 • Kommunikation kring bokning och/eller beställning.
 • Betalningshistorik vid köp i någon av våra webshoppar.

Cookies

I en cookie är det möjligt att se/följa en användares surfande. Cookies används till att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner samt för att anpassa innehåll i nyhetsbrev. Vi använder cookies för att anpassa innehåll i vår annonsering. Vi använder även cookies på vår webbsida för att vi ska kunna föra statistik hur mycket webben används.

En cookie är en textfil som sparas ned till din enhet så att hemsidan kan känna igen din enhet. Denna cookie innehåller ingen personinformation. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (så kallade sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din enhet under en längre period, medan sessionscookies är temporärt placerade på din enhet och endast används under den tid du surfar på sidan. Därefter raderas den.

Om du vill veta när din enhet tar emot en cookie, kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig om det. På så vis har du möjlighet att acceptera eller avvisa en cookie. Din enhet kan också ställas in så att den avvisar samtliga cookies. För det fall du väljer att inte acceptera cookies, vänligen notera att vissa funktioner i våra onlinetjänster inte längre kommer att fungera såsom avsett.

Särskilt om samtycke för direktmarknadsföring

Under förutsättning att du gett oss ditt uttryckliga samtycke kommer vi att via olika digitala kontaktytor löpande skicka och publicera information och marknadsföring baserat din profil. Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att klicka på ”avsluta prenumeration” i e-post eller SMS-kommunikation som vi skickar dig. Det går även bra att kontakta Skansen via info@skansen.se för att få hjälp med att tacka nej till vår kommunikation.

Hur länge sparar vi uppgifterna om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Personuppgifter som anges vid köp via skansenbiljett.se och webshop.skansen.se anonymiseras hos vår leverantör av e-handelslösning efter 24 mån. Personuppgifter kopplade till museiföremål sparas för all framtid. Skansen kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Skansens rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Vilka kan vi dela dina personuppgifter med?

Dina personuppgifter kan komma att delas med andra företag. Dessa är då Skansens personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar information för vår räkning och enligt våra instruktioner.
Skansens personuppgiftsbiträden utför tjänster på uppdrag av oss, exempelvis vid utskick av nyhetsbrev eller vid leverans av beställda varor. All utlämning kommer att ske enligt lag och dina personuppgifter kommer inte att användas för andra ändamål än de vi informerat dig om.
Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller motpartens integritetspolicy och personuppgiftshantering. Vi delar dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga.
Exempel på självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

 • Statliga myndigheter vid misstanke om brott.
 • Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).
 • Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

Var behandlar vi dina personuppgifter

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES.

Dina rättigheter

Enligt EU:s dataskyddslagstiftning har du som individ vissa lagstadgade rättigheter i relation till de personuppgifter vi hanterar om dig.
Om du påträffar information om dig själv eller närstående personer som du av något skäl inte vill ska vara publicerad på Skansens webbplats är vi tacksamma om du kontaktar oss via info@skansen.se
Du har också rätt att klaga till den nationella dataskyddsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten, (tidigare Datainspektionen) om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte uppfyller kraven enligt EU:s dataskyddslagstiftning

Tillgång till dina personuppgifter: Du har rätt till tillgång till dina personuppgifter och hur de behandlas.

Rättelse, radering eller begränsning: Du har rätt till rättelse av uppgifter som du anser är felaktiga. I vissa fall har du även rätt att få dina personuppgifter raderade. Dock gäller inte det om dina personuppgifter fortfarande är nödvändiga att behålla, exempelvis om lagen kräver att vi lagrar uppgifterna eller om uppgifterna behövs för att fullgöra ett avtal vi har med dig. Du har även rätt att begära att en behandling av personuppgifter begränsas under en kortare tid då vi utreder om eventuella felaktigheter.

Återkalla samtycke: Om du lämnat samtycke till viss behandling, har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke.

Invändning avseende intresseavvägning: När behandling sker med stöd av så kallad intresseavvägning har du rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen.

Invändning mot direkt marknadsföring: Du har rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som avser dig för direkt marknadsföring. Då ska personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.

Dataportabilitet: Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du under vissa omständigheter har rätt att få del av sådana personuppgifter om dig som du tillhandahållit till oss, i syfte att du ska kunna överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

KONTAKTINFORMATION
Om du vill utöva någon av dina lagstadgade rättigheter ber vi dig att skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran till angiven adress nedan. Du kan också alltid kontakta Skansen via vår hemsida om du har frågor angående behandlingen av dina personuppgifter. Vi besvarar skriftligen till din folkbokföringsadress. Du kan även kontakta vår dataskyddsansvarige för eventuella synpunkter eller klagomål på hur vi hanterar dina personuppgifter via gdpr@skansen.se

Stiftelsen Skansen Besöksadress:
Djurgårdsslätten 49-51
115 21 Stockholm
Tel: 08-442 80 00
www.skansen.se

Stiftelsen Skansen Postadress:
Box 278 07
115 93 Stockholm

Ändamål och laglig grund för behandling av dina personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas för följande ändamål med stöd av den lagliga grund som anges nedan. Nedan beskriver vi också hur vi behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Ändamål Laglig grund
• För att kunna hantera bokning. • För att fullgöra avtal i vilket du är part
• För att fullgöra dina beställningar av produkter och tjänster • För att fullgöra avtal i vilket du är part
• För att hantera dina anmälningar till föreläsningar och kurser samt genomföra dessa. • För att fullgöra avtal i vilket du är part.
• Riktad marknadsföring
– Efter godkännande från dig skickar vi nyhetsbrev.
• Samtycke som innebär att du godkänner denna typ av behandling
• Intresseavvägning
• Korrespondens vid frågor ställda till info@skansen.se eller annan ansvarig person på Skansen. Inkomna via e-post, telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier. • Intresseavvägning
• Utredning av eventuella klagomål. – Inkomna via e-post, telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier. • För att fullgöra avtal vilket du är part i.
• Intresseavvägning
• Ekonomistyrning, bokföring och redovisning. – Vi använder dina transaktioner för vår bokföring och redovisning. • För att fullgöra rättsliga förpliktelser.
• Utredning av eventuella klagomål. – Inkomna via e-post, telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier. • För att fullgöra avtal vilket du är part i.
• Intresseavvägning
• Samla in material av kulturhistoriskt värde. • För att fullgöra avtal
• Intresseavvägning
• Allmänt intresse
• Förmedla material av kulturhistoriskt värde till allmänheten, exempelvis genom publikationer och publicering på internet och sociala medier. • För att fullgöra avtal
• Intresseavvägning
• Allmänt intresse

Denna personuppgiftspolicy gäller från och med 2018-05-25

To top