Image

– Vårt varmare hav –

Fördjupa dig

Vetenskapliga artiklar

Här kan du läsa några vetenskapliga artiklar som vi valt ut och som har att göra med Östersjön och klimatet. Det finns såklart 1000-tals andra vetenskapliga artiklar att hitta på nätet!

» Long-term changes in trophic ecology of blue mussels in a rapidly changing ecosystem

I den här artikeln undersöker forskare om de skillnader i isotoper, populationsstorlek och biomassa hos blåmusslor man sett under längre tid kan förklaras av förändringar i miljön. Exempelvis undersöks hur förändringar i planktonsammansättningen kan påverka högre trofiska nivåer och nyckelarter i Östersjön.

» Projected future climate change and Baltic Sea ecosystem management 

Den här artikeln tar ett helhetsgrepp om klimatförändringarnas möjliga effekter på Östersjön. Bland annat diskuteras ökad nederbörd och avrinning från land, minskad salthalt, utbredningen av syrefria bottnar (och dess påverkan på rekryteringen av torsk), algblomningar, och minskad fiskproduktion.

» COVID-19 lockdown reveals tourists as seabird guardians

Jonas Hentati-Sundberg och hans forskarteam undersöker konsekvenserna av minskad turism på Stora Karlsö till följd av restriktionerna under pandemin, och konstaterar att social-ekologiska system är viktiga att tänka in vid för skyddade naturområden. Genom videoanalyser har man jämfört närvaron av t ex havsörnar, fiskmåsar och kråkor kring sillgrisslornas häckningsplatser och hur det här har påverkat populationen.

» Larval fish body growth responses to simultaneous browning and warming

Vi vet att klimatförändringarna och annan mänsklig påverkan har effekter på de organismer som lever i havet, men ofta studeras bara en faktor i taget. Här testar Magnus Huss, Anna Gårdmark och Renee M. van Dorst hur en kombination av ökade temperaturer och brunifiering av vattnet påverkar överlevnad och tillväxt hos abborryngel i Östersjön.

To top