Image

– Vårt varmare hav –

Studera snäckor i fält

I modulen Vad händer med fisken? har du kanske hört forskarna Anna och Magnus berätta om hur fisk påverkas av varmare vatten. Men hur påverkas andra djur? Ta dig ut i fält och leta snäckor, så kan du bidra till kunskapen om hur små snäckor längs Östersjöns kust påverkas av olika temperatur!


Växer snäckor olika mycket i olika temperaturer?

Snäckor är ektoterma (har samma temperatur som vattnet de lever i) och påverkas därför precis som fiskar av att vattnet blir varmare. I norra delen av Östersjön är vattnet lite kallare än i de södra delarna. Betyder det att snäckor växer bättre och är större i söder än i norr? Hur är det med varma stilla vikar jämfört med mer exponerade ställen med svalare vatten? Var med och ta reda på det!

Många djur i Östersjön är växelvarma, d v s har en kroppstemperatur som följer vattentemperaturen. Just att vattnet blir varmare kan påverka om en viss organism kommer att överleva i Östersjön framöver. Till en viss gräns kan det – precis som för fisk – vara fördelaktigt för snäckor med lite varmare vatten, eftersom de kan växa snabbare. Men alltför varmt vatten blir istället farligt, bland annat för att behovet av syre ökar i varmare vatten, samtidigt som varmare vatten innehåller mindre syre än kallare vatten.

Olika arter och individer kommer att klara sig olika bra i ett varmare hav. En viss anpassning till förändringar i miljön kan ske genom: 

Plastisk anpassning
– sker inom en generation och kan exempelvis vara att vissa enzymer eller hormoner justerar eller ändrar på hur organismen fungerar. 

Evolutionär anpassning
– sker över flera generationer. Det innebär att vissa genvarianter för en viss egenskap blir vanligare med tiden, eller att helt nya egenskaper (gener) dyker upp. För det krävs att fördelaktiga mutationer uppstår och förs vidare till nästa generation.

Ut till kusten

Fältundersökning är en viktig arbetsmetod för att ta reda på hur naturen fungerar. I den här undersökningen ska ni samla in, artbestämma och mäta längden på snäckor i olika miljöer för att se om det finns skillnader i storlekar mellan miljöerna, och om de kan förklaras med temperaturskillnader. Genom att ta er ut till kusten, mäta snäckor och rapportera in era resultat inklusive koordinater till bssc@skansen.se bidrar ni med information som kan öka förståelsen för vad som händer när Östersjön värms upp.

Gör såhär

Förbered

Material

I fält

I klassrummet

Fundera

Snäckstudien som gymnasiearbete

Gör ditt gymnasiearbete utifrån snäckstudien! Här är några tips på vad du kan undersöka:

Var finns en snäcka?
Studera minst två olika miljöer och jämför vilka snäckor som finns och var de håller hus. Jämför till exempel en exponerad (väder/vågutsatt) miljö och en skyddad. Eller hårdbotten (stenar/klippor) mot en mjukbottenmiljö. Hittar du olika arter på olika djup i de olika miljöerna? (dela t ex in i 0-3 dm, 3-6 dm, 6-9 dm djup) Är det mera artrikt/individrikt i någon av miljöerna? Saknas någon art i den ena miljön? Sitter de på undangömda ställen, t ex i skydd av stenar eller växter, eller är de exponerade?

Hur stor är en snäcka?
Leta efter snäckor och se om du hittar någon skillnad i storlek – i olika djup eller på platser som har olika mycket vågrörelser (lite/inga vågor mot mycket vågor) – det behöver inte vara vågigt just när du är där, eftersom det kan vara halt och farligt om du trillar i! Mät med ett skjutmått för de olika snäckor du hittar. Skiljer sig medelvärdet?

Varmt=stor?
Gör några olika fältturer ut till bra snäckplatser. Samla in samma antal snäckor på slumpvis utvalda ställen och se om man kan se någon tillväxt när vattnet värms upp. Det här fältarbetet gör du under vår/sommarlov innan 3:an och kan i lugn och ro arbeta med dina data i 3:an. Eller så jämför du två liknande miljöer med olika medeltemperatur eller salthalt – en längre norrut och en längre söderut i Östersjön. Här kan du ladda ner oceanografiska observationer från SMHI.

Miljöpreferens?
Samla in några snäckor av en art och ha ner dem i akvarier/baljor (borde kunna göras direkt i fält men kan ta lång tid). Dela in akvarierna i två olika miljöer: t ex mörkt/ljust, olika bottenmaterial typ lera/sand och grus/sten, vegetation eller inte, andra snäckarter eller inte. Montera din mobilkamera så att du kan följa snäckorna i efterarbetet, t ex genom att dela in akvariet i ett rutnät och se hur många rutor snäckorna tar sig över, om de kanske bara sitter kvar, eller tar sig åt något visst håll. Om du samlar in snäckor för att studera dem i skolan, se till att du tar med några hinkar vatten att byta med, och låt dem inte stå för länge. Släpp tillbaka!

To top